Policy för hantering av personuppgifter

Syftet med denna policy är att beskrivna hur Brf af Grubbens hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Policyn fastställs av styrelsen och uppdateras vid behov. Exempel på de uppgifter som samlas in och registreras är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, lägenhetsnummer, ägarandel i bostadsrätt, pantsättningar, andrahandsupplåtelser samt avgiftsfordringar och krav.

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf af Grubbens kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra förpliktelser enligt gällande lagstiftning och stadgarna. Som medlem i föreningen och boende i föreningens fastigheter behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera bostadsrätten, bland annat göra avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen och föreningen behandlar kontaktuppgifter, såsom e-postadresser och telefonnummer enligt stadgarna och för kommunikation rörande nyheter, löpande förvaltning och underhåll av fastigheten. Personuppgifter för bostadsrättsföreningens medlemmar behandlas för att uppfylla lagstadgande eller avtalsenliga krav eller åtaganden, ingå eller fullgöra avtal med medlemmen eller med stöd av en intresseavvägning. Uppgifterna kan också komma att användas för att den valberedning som eventuellt utsetts av föreningsstämman ska kunna fullgöra sin uppgift.Föreningen har ett berättigat intresse att säkerställa att bostadsrättshavarna får information om föreningens verksamhet. Personuppgifter kan också användas för att administrera deltagaranmälningar och intresseanmälningar vid sammankomster eller för koordinering av åtgärder i fastigheten.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten i syfte att kunna tillvarata föreningens rättigheter enligt lag och avtal. Dessa uppgifter sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras. Övriga personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra sina åtaganden gentemot medlemmarna och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider, (t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning). Kontaktuppgifter, såsom e-postadresser och telefonnummer sparas till dess att bostadsrätten övergår till annan medlem eller så länge uppgifterna behövs för att fullfölja åtaganden i stadgar eller underlag för ombyggnation av bostadsrätten.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag och till företag som föreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning på det sätt och i den omfattning som krävs för att föreningen ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som medlem i föreningen.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad som begäras sker i rimlig omfattning, Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen på adress staffan.windrup@gmail.com

Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. För de fall uppgifterna ändras uppmanas medlemmen ta kontakt med styrelsen i föreningen på adress staffan.windrup@gmail.com