Renovering? Läs detta först!

Förändring av lägenhet i Brf af Grubbens – regler fastställda av styrelsen den 6 april 2017

För att en bostadsrättshavare ska få göra väsentliga ändringar i sin lägenhet, måste man först ansöka om tillstånd hos föreningens styrelse. Byggnation får inte påbörjas innan styrelsen har beslutat i ärendet. Ansökan om tillstånd till förändringar i lägenheten ska skickas till styrelsen. För att ge styrelsen tillräckligt med tid för behandling av din ansökan lämnas besked senast en månad efter det senaste styrelsemöte som hålls efter det att ansökan om tillstånd inkommit till styrelsen.

Enligt föreningens stadgar får följande åtgärder INTE vidtas av bostadsrättshavare utan styrelsens tillstånd:

1.    Ingrepp i bärande konstruktion.  Rivning av bärande väggar är inte tillåtet utan styrelsens tillstånd. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.

2.    Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt. Du får inte sätta igen befintlig ventilation. Vill du ändra till annan typ av ventilation krävs tillstånd.

3.    Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t. ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning – som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).

För ombyggnationer där badrum eller kök flyttas eller där ingrepp sker i bärande konstruktion krävs alltid en godkänd ansökan om styrelsens tillstånd innan arbetet startar. För övriga åtgärder krävs att föreningens regler för förändring av lägenheter efterlevs. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan eller söka bygglov hos kommunen före byggstart. Det är bostadsrättshavarens skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan eller ansökan om bygglov behöver göras.

Generella regler

Allt arbete ska utföras fackmannamässigt. Notera att skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsrättsinnehavaren.
Anlitade hantverkare ska ha erforderliga försäkringar under hela byggnationstiden samt erforderliga behörigheter, tex våtrumsbehörighet, vilket ska framgå av ansökan om tillstånd. Medlemmen förbinder sig att undersöka om byggnationen kräver tillstånd, bygglov eller bygganmälan, och meddela styrelsen i ansökan vilka krav som gäller.
En oberoende besiktningspersons utlåtande kan krävas före och efter utförd ombyggnad. Detta beslutas efter inkommen ansökan om ombyggnation. Besiktningsmannen utses av styrelsen och betalas av medlemmen.

Besiktningsprotokoll från slutbesiktning med eventuella uppföljningar, relationshandlingar samt certifikat från eventuella våtrumsförändringar ska tillställas föreningen.

Efter en renovering som berör kök eller badrum och som medfört ingrepp eller förändringar i ventilationen ska, på bostadsrättsinnehavarens bekostnad, ventilationen kontrolleras behörig besiktningsman. Kontakta föreningens tekniske förvaltare SBC för att beställa kontrollen. Efter kontrollen ska intyg om att ventilationen har kontrollerats skickas till styrelsen.

Vid felaktigt utförda installationer är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att bristerna åtgärdas, till godkänt utförande. Besiktning av installationerna ska, om styrelsen så begär, utföras av styrelsen utsedd besiktningsman. Besiktningen bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

OBS. Se till att branschreglerna följs, annars finns en stor risk att för att ditt och föreningens försäkringsbolag inte ersätter framtida skador.

Beträffande rördragning för vattentillförsel ska försäkringsbolagens rekommendationer följas. Dold rördragning, med anslutningar utanför spärr för våtrum, ger en ökad risk för vattenskador. Om dolda rör projekteras bör möjlighet till inspektion finnas. Vidare, om sådan rördragning planeras, kan styrelsen besluta om tillkommande besiktningar under arbetets gång, i vilket fall kostnader för sådan besiktning belastar bostadsrättsinnehavaren.

För att minimera störningarna för övriga medlemmar gäller följande regler

• Bilningsarbeten, rivningsarbeten, omfattande borrning och andra mycket störande arbeten får endast ske vardagar mellan 8.00 och 17.00. Under lördagar, söndagar och helgdagar får inget mycket störande arbete utföras.
• Annat störande renoveringsarbete såsom borrning, spikande, golvläggning med mera ska undvikas under tider då huset bör vara lugnt, dvs före  08.00 på vardagar och efter  18.00 på vardagar samt före 10.00 och efter 16.00 på lördagar. På söndagar och övriga helgdagar och helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras.
För såväl renoveringar som ombyggnationer som innefattar störande arbete gäller att grannar alltid ska informeras i god tid innan arbetet startar. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att informera anlitade hantverkare om reglerna och att ansvara för att de anlitade hantverkarna följer reglerna.
• Byggnationer som kräver styrelsens godkännande ska vara påbörjad inom ett år och färdigställd inom två år från styrelsens godkännande. Om så inte är fallet förfaller tillståndet till förändringen av lägenheten. Tillstånd förfaller också vid överlåtelse av lägenheten.

Om du har frågor så ta i första hand kontakt med föreningens ordförande. Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida.

Avfall och städning

• Byggmaterial/byggavfall får inte ställas i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer eller på gården utan ska bortforslas direkt. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Byggavfall och färg får ej slängas i grovsoprummen utan måste föras till en återvinningsstation. Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning.

• Om s.k. storsäck ska placeras ut, ska det framgå av ansökan om tillstånd till styrelsen. I de fall tillstånd ges ska säckarna placeras på plats  som styrelsens ordförande anvisar och ska bortforslas senast en vecka efter den/de ställts ut.

• För att ställa ut storsäckar krävs i vissa fall tillstånd från Polismyndigheten, vilket kan sökas via Polisens hemsida: https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/
Se även information på www.anmalstorsack.se om hur blanketten fylls i m.m.

Kök

Vid renovering av kök är det vanligt att bostadsrättsinnehavare önskar byta ut den befintliga spiskåpan. Observera – det är absolut förbjudet att ersätta kåpan med enbart en köksfläkt. Hela eller delar av den övriga lägenheten ventileras också genom spiskåpan i köket.

I de fall föreningens besiktningsman, vid den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen, upptäcker att köksfläkt installerats eller att ventilationen inte är injusterad korrekt, åligger det bostadsrättsinnehavaren att åtgärda problemet på egen bekostnad.

Diskmaskin ska alltid monteras på droppskydd.

Badrum

Föreningen kräver att renovering av våtrum ska utföras av behörig hantverkare i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) branschregler Säkra Våtrum.

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.
Golvbrunnen ska alltid bytas ut vid badrumsrenoveringar.

Vattenavstängning

Avstängning av vattnet till enskilda lägenheter kan göras av de boende eller de boendes entreprenörer. Om behov finns, t.ex. vid rördragning av vattenstammar görs avstängning av vattenstammar av fastighetsskötaren efter att ni har meddelat om detta genom en felanmälan till Åkerlunds kundtjänst.

Avstängning sker med ventiler placerade enligt föreningens beredskapsplan som finns på föreningens hemsida.

Observera att avstängning av vattenstammar endast får utföras av Åkerlunds och bekostas av medlemmen. Avstängningen ska ”annonseras” minst två dagar i förväg med anslag i entré och hiss i berört trapphus. En hänsynsfull regel är att vattnet inte stängs av före 9.00 och sätts på senast 15.00.

Klicka här för blankett för ansökan om tillstånd för förändring av lägenhet!